General Terms of Service

17.11.2016

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sopimuksiin ("Sopimus"), joilla Noviaria Oy ("Noviaria") toimittaa asiakkailleen ("Asiakas") palveluja. Mikäli nämä yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden ehtojen tai Sopimuksen liitteiden kanssa, on Sopimuksen ja sen liitteiden sisältö määräävä suhteessa näihin sopimusehtoihin.

2. Määritelmät

Seuraavilla termeillä katsotaan olevan tässä määritelty merkityssisältö, ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu:

"Pilvipalvelut" tarkoittaa Noviarian tuottamia pilvipalveluita, joita ovat: (1) Infrastruktuuri palveluna (IaaS) palvelut, kuten esimerkiksi hajautettu palomuuripalvelu, korkean käytettävyyden ratkaisut, virtuaalipalvelin-, levytila- ja varmistuskapasiteetti; (2) Sovellusalusta palveluna (PaaS) palvelut, kuten esimerkiksi webhotellit, domainparkki, virtuaalipalvelimet käyttöjärjestelmällä ja tietokantapalvelimet; (3) Sovellukset palveluna (SaaS) palvelut, kuten esimerkiksi sähköposti ja kalenteripalvelut, yhdistynyt viestintä, tietoturvapalvelut ja verkkolevyt; ja (4) Muut tietoverkon välityksellä toimitettavat palvelut ja palvelut, jotka Noviaria kulloinkin määrittelee Pilvipalveluiksi.

"Palvelu" tarkoittaa Sopimuksessa ja mahdollisesti sen liitteenä olevissa palvelukuvauksissa ja palvelutasosopimuksessa määriteltyä Yhteyspalvelua, Pilvipalvelua, asennus-, huolto-, ylläpito-, hallinta-, tuki-, neuvonanto-, ohjelmointi-, konsultointi-, koulutus-, valvonta- tai ohjelmistopalvelua tai muuta palvelua, jonka Noviaria toimittaa Asiakkaalle.

"Immateriaalioikeudet" tarkoittaa patentteja, keksintöjä, liikesalaisuuksia, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, logoja, verkkotunnuksia, tekniikoita, mallioikeuksia, tietotaitoa, menetelmiä, tekijänoikeuksia (mukaan lukien oikeus muuttaa niiden kohdetta ja siirtää ne edelleen), ovatpa edellä mainitut rekisteröityjä tai eivät, sekä kaikki niiden rekisteröimistä koskevat hakemukset sekä muut aineettomat oikeudet minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan.

"Kuluttaja-asiakas" tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palveluita pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaa varten.

"Kohdeympäristö" tarkoittaa Sopimuksessa tai sen liitteessä "Kohdeympäristö ja veloitukset" määriteltyjä laitteita, lisenssejä, ohjelmistoja, sovelluksia, käyttöoikeuksia tai muuta Sopimuksessa tai sen liitteessä määriteltyä Palvelun kohdetta tai Noviarian vahvistaman Asiakkaan tilauksen mukaista laitetta, lisenssiä, ohjelmistoa, sovelluksia tai käyttöoikeuksia, jotka ovat Palvelun kohteena tai muuta Asiakkaan Noviarialta tilaamaa ja Noviarian Asiakkaalta veloittamaa Palvelun kohdetta.

"Kolmas Osapuoli" tarkoittaa sellaista toimijaa, joka ei ole Asiakas eikä Noviaria.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus katsotaan syntyneeksi,
a. Asiakkaan hyväksyessä Yleiset Sopimusehdot tilauksen yhteydessä Noviarian verkkosivuilla;
b. Asiakkaan ja Noviarian tehdessä Palvelusta Sopimuksen sähköisesti; tai
c. kirjallisella tai sähköpostilla toimitetulla Noviarian tilausvahvistuksella tai kun Noviaria on muutoin todistettavasti hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

Sopimus katsotaan kuitenkin aina kaikissa tapauksissa syntyneeksi Asiakkaan maksaessa Noviarian ensimmäisen laskun Sopimuksen piirissä olevista Palveluista.

4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen

Muiden kuin Kuluttaja-asiakkaiden Sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella sopimuskauden pituisella jaksolla ("Jatkosopimuskausi"), mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano sitä sähköisesti viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kuluvan sopimuskauden tai Jatkosopimuskauden loppua sähköisesti. Sopimuskaudesta ja Jatkosopimuskaudesta käytetään jatkossa Sopimuksessa nimitystä "Sopimuskausi". Osapuolet voivat Sopimuskauden kuluessa sopia Sopimuksen liitteessä myös muusta vähimmäisvoimassaoloajasta.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta sopimuskausi ja Sopimuksen irtisanominen määräytyvät seuraavasti:
Elleivät Noviaria ja Kuluttaja-asiakas ole sähköisesti toisin sopineet, Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kuluttaja-asiakas saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa noudattaen suullisesti tai sähköisesti.

Noviaria lähettää irtisanomisesta asiakkaalle sähköisen vahvistuksen.

Määräaikaista Sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus irtisanoa määräaikainen Sopimus päättymään kahden (2) viikon kuluttua irtisanomisesta, jos hän on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai vastaavan hänestä riippumattoman syyn takia, taikka jos Sopimuksen pitäminen voimassa muun erityisen syyn takia on hänen kannaltaan kohtuutonta.

Noviarialla on oikeus saada takaisin kytkykaupan yhteydessä luovutettu päätelaite tai muu asiakaspääte. Noviarialla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus sähköisesti noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Palvelun toimitus ja hyväksyminen

Palvelu on toimitettu, kun Noviaria ilmoittaa Palvelun olevan käytettävissä.

Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä Noviariasta riippumattomista syistä kuten rekisteröijänä olevan kolmannen osapuolen viiveestä johtuen tai muusta kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä. Noviaria ei ole vastuussa tällaisista viiveistä, mutta pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

Asiakas hyväksyy Palvelun toimituksen, ellei hän reklamoi siitä sähköisesti välittömästi, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä kun Noviaria ilmoitti Palvelun olevan käytettävissä. Mikäli toimitus viivästyy Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta seikasta, mukaan lukien mahdollinen lisenssinantajan tai Noviarian päämiehen viivästys, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on poistunut.

6. Palvelun sisältö ja tuottaminen, Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Noviaria toimittaa Palvelun Noviarian palvelumenetelmiä käyttäen. Mikäli Kohdeympäristö on määritetty, Palvelut toimitetaan määritellylle Kohdeympäristölle.

Asiakas vastaa, että kaikki Asiakkaan vaatimukset on mainittu Sopimuksessa tai sen liitteissä.

Asiakkaan on annettava Noviarialle riittävät ja oikeat tiedot Palvelun toimitusta varten ja muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla myötävaikutettava Palvelun toimittamiseen.

Noviarialla on oikeus, mutta ei velvollisuutta omalla kustannuksellaan toteuttaa mahdollisen Kohdeympäristön tarpeelliseksi katsomansa muutokset, jota Palveluiden jatkuvuus tai sovitun laatutason varmistaminen edellyttää.

Noviaria ei vastaa mistään materiaalista, johon Asiakas pääsee Palvelun kautta käsiksi. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tietoturvasta, ellei toisin ole sähköisesti sovittu. Asiakas vastaa verkkoon liittämiensä laitteiden toimivuudesta sekä siitä, että ne eivät aiheuta häiriötä Palveluille, Noviarian verkkoon tai kolmansille osapuolille. Noviaria suosittelee, että Asiakas ei ikinä käytä Palvelua julkisissa tiloissa olevilla laitteilla, kuten esimerkiksi Internetkahvilassa, hotellin aulassa tai kirjastossa.

Noviaria ei takaa, että; (A) Palvelu sopii tiettyyn tarkoitukseen tai täyttää Asiakkaan vaatimukset; (B) Palvelu tuottaa Asiakkaalle kaupallista hyötyä; (C) Palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen, virheetön tai haittaohjelmista vapaa; (D) Palvelu ei loukkaa kenenkään oikeuksia; tai että (E) Palvelua voidaan käyttää ns. korkean riskin toiminnoissa, joissa riski on kuolemantapauksesta, henkilövahingosta tai vahingosta omaisuudelle tai ympäristölle, eikä Noviaria vastaa Palvelun käytöstä ns. korkean riskin toiminnoissa.

7. Asiakaslaitteet tai ohjelmistot

Asiakkaan tulee hankkia itse omalla kustannuksellaan kaikki muut Palvelun edellyttämät laitteistot, ohjelmistot tai palvelut, kuten palvelun käytön edellyttämä Internetyhteys ja työasemille asennettavat yhteysohjelmat. Asiakas vastaa näiden laitteiden ja palvelujen hankkimisesta, asennuksesta, ohjelmoinnista ja ylläpidosta. Huoneiston tai rakennuksen sisäverkon asennustyöt eivät sisälly palveluun. Noviaria tarjoaa eri maksusta kattavat asennus-, konsultointi-, leasing-, myynti-, ylläpito- ja tukipalvelut, joiden avulla voidaan toimittaa myös kaikki edellä mainitut laitteet, ohjelmistot, asennukset ja yhteydet.

Palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakkaalla on käytössään nopeudeltaan vähintään 256 kbit/s oleva Internetyhteys. Palvelu ei toimi, mikäli asiakkaan palomuuri ei salli ulospäin avattavia yhteyksiä. Asiakas vastaa itse palomuurin asetuksesta ja toimivuudesta, mikäli Asiakas ei ole eri maksua vastaan tilannut Noviarialta palomuurin ylläpitopalveluita.

Noviaria vastaa Palvelun osalta ainoastaan palvelukuvauksessa määritellyn palvelun toimittamisesta. Käytettäessä Palvelua tietokoneella on huomioitava, että jos asiakkaan käytössä on palomuuri, tulee sen säännöissä sallia Palvelun tarvittavien tietoliikenneporttien avaaminen molempiin suuntiin. Palomuuriohjelmasta ja käyttäjän tietokoneessa käytettävistä palveluista riippuen voi porttien avaaminen aiheuttaa tietoturvariskin, josta Noviaria ei ota vastuuta.

8. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus

Omistusoikeus ja kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin (mukaan lukien mm. Palveluna lisensoidut sovellukset) ja Palveluiden tuloksiin sekä Noviarian Asiakkaalle toimittamiin materiaaleihin kuten dokumentaatioon ("Palveluaineisto"), sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Noviarian tai kolmansien osapuolien omaisuutta.

Sopimuksen mukaisten hintojen suorittamista vastaan Sopimuksen voimassaoloajan Asiakas saa ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden (i) käyttää Palvelua omassa sisäisessä käytössään Palvelun suunnitellussa käyttötarkoituksessa ja sovitussa Kohdeympäristössä, mikäli Kohdeympäristö on määritetty, sekä (ii) käyttää Noviarian toimittamia Palveluaineistoja tukeakseen Palvelun Sopimuksen mukaista käyttöä. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä Palvelua tai Palveluaineistoa, käyttää niitä osa-aikaomisteisesti tai tarjotakseen niiden käyttämistä koskevia palvelukeskus- tai käyttöpalveluita kolmannelle osapuolelle tai muuten tarjota tai toimittaa niitä edelleen kolmannen osapuolen käyttöön ellei toisin sähköisesti sovita.

9. Kolmansien osapuolien käyttöoikeudet

Mikäli Palvelu sisältää käyttöoikeuksia kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteisiin tai tietojärjestelmiin ("Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeudet"), ne toimitetaan kyseisten kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteita tai tietojärjestelmiä koskevien ehtojen mukaisilla ehdoilla.

Asiakkaan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuksiin liittyviä ehtoja ja rajoituksia. Noviaria ei vastaa Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuksien kohteena olevista ohjelmistoista tai tietojärjestelmistä. Hyväksymällä Sopimuksen Asiakas vakuuttaa perehtyneensä Noviarian ja/tai kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivuilla oleviin tai Asiakkaalle muutoin informoituihin Kolmansien Osapuolten Käyttöoikeuksien ehtoihin ja niihin liittyviin rajoituksiin, hyväksyy ne ja sitoutuu niitä noudattamaan.

Asiakas sitoutuu välittömästi lopettamaan kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteiden tai tietojärjestelmien käytön, kun (A) Noviaria tai Kolmansien Käyttöoikeuksien toimittaja näin vaatii, tai (B) Sopimus tai kyseinen Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeus päättyy.

Mikäli kolmas osapuoli esittää Noviariaa kohtaan vaateita, jotka johtuvat siitä, että Asiakas on rikkonut Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuksien ehtoja, sitoutuu Asiakas kustannuksellaan puolustamaan Noviariaa vaateita vastaan sekä korvaamaan kaikki Noviarialle tästä aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Mikäli Asiakas hankkii käyttöoikeuden kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteisiin tai tietojärjestelmiin suoraan kyseiseltä kolmannelta osapuolelta, ei Noviaria vastaa kyseisistä ohjelmistoista tai tietojärjestelmistä tai niiden päivittämisestä, eikä Noviarialla myöskään ole minkäänlaista vastuuta siitä, että Asiakas noudattaa käyttöoikeutta koskevia ehtoja vaan Asiakas vastaa yksin suoraan kolmatta osapuolta kohtaan siitä, että se noudattaa kyseisiä käyttöoikeutta koskevia ehtoja.

10. Asiakkaan Aineisto, tietosuoja ja tietojen kerääminen ja Asiakkaan vastuu Palvelun käytössä

Asiakkaan aineisto ("Asiakkaan Aineisto") tarkoittaa (i) Asiakkaan Palveluihin siirtämää, keräämää tai tallentamaa taikka muuten Asiakkaan lukuun Palvelua varten Noviarialle luovutettua tai käyttöön asetettua aineistoa tai tietoa (mukaan lukien henkilötiedot), (ii) muuta aineistoa, joka on tarkoitettu sisällytettäväksi Palveluun tai säilytettäväksi tai operoitavaksi Palvelussa, (iii) Asiakkaan Palvelun ja sivustonsa kautta toisille käyttäjille tai Noviarian tai kolmansien osapuolien palvelimille toimittamaa materiaalia tai (iv) muuta osapuolten Asiakkaan Aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.

Asiakas vastaa Asiakkaan Aineistosta ja siitä, ettei Asiakkaan Aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen eikä ole hyvien tapojen vastaista, ja että sillä on oikeus käyttää aineistoa Palveluiden tarkoituksessa.

Asiakkaalla tulee olla tarvittavat suostumukset ja oikeudet, jotta Noviaria voi käsitellä henkilötietoja sekä muita vastaavia Asiakkaan Aineistoja Palveluiden toimittamiseksi. Asiakkaalla tulee olla tarvittavat suostumukset sähköiseen markkinointiin markkinoinnin vastaanottajilta.

Asiakas vastaa siitä että Asiakkaan Aineiston osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia ja asetuksia henkilötietojen käsittelystä, sekä tarvittaessa ilmoittaa sähköisesti, mikäli kyseessä oleva laki tai asetus vaatii Noviarialta toimenpiteitä. Kaikista näihin liittyvistä kustannuksista vastaa Asiakas.

Asiakas on vastuussa Noviarialle aiheutuneista vahingoista ja puolustaa Noviariaa, jos kolmas osapuoli esittää Noviarialle väitteen perustuen siihen, että Asiakkaan Aineisto väitetysti ei ole tämän kappaleen ehtojen mukaista tai Noviarialle aiheutuu muuta vahinkoa johtuen siitä, että Asiakkaan Aineisto ei ole tämän kappaleen ehtojen mukaista. Noviarialla on oikeus poistaa sellainen Asiakkaan Aineisto, jonka Noviaria epäilee rikkovan sopimusehtoja. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan Noviarian käyttöön luovuttaman sovelluksen, ohjelmiston tai aineiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta. Asiakkaan tulee hankkia kaikki tarvittavat oikeudet ja korvata Noviarialle kaikki immateriaaliloukkauksesta aiheutuneet vahingot.

Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun ja Noviarian velvollisuus materiaalin säilyttämiseen päättyy Palvelua koskevan Sopimuksen päättyessä, jonka jälkeen asiakkaan tallettamat materiaalit poistetaan Palvelusta. Asiakkaan tulee ennen Sopimuksen päättymistä itse huolehtia Palveluun tallentamansa materiaalin siirtämisestä ja/tai uudelleen tallentamisesta.

Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan.

Asiakkaan on korvattava Noviarialle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistään aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut ja/tai muut Noviarialle aiheutuneet vahingot. Noviaria tai sen työntekijät eivät ole vastuussa seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet Palvelua käyttäessä mahdollisesti aiheuttavat.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Noviarian ja/tai kolmansien osapuolien palvelimien ja palvelujen luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvauhkien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi Sopimuksen purkuun, tarvittaessa oikeustoimiin sekä velvollisuuteen korvata kaikki Noviarialle aiheutuneet vahingot.

Jollei toisin ole sähköisesti sovittu, Asiakas vastaa siitä, että asiakkaalla on ajantasaiset turvakopiot ja/tai varmuuskopiot Palveluun tai Palvelun avulla tallentamistaan tiedoista, tiedostoista ja dokumenteista sekä muusta materiaalista. Asiakas vastaa niiden toimivuuden tarkastamisesta.

Mikäli Asiakkaan Internetliikenne tai palvelinresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa Noviarian näkemyksen mukaan tavanomaisena pidettävästä tai palvelukuvauksessa määritellystä käytöstä, on Noviarialle oikeus tarkastaa Palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kolmekymmentä (30) vuorokautta etukäteen. Noviarialla on myös oikeus priorisoida liikennettä. Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia verkkosivukäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta, kuten esimerkiksi laskentaresurssien käytöstä virtuaalivaluuttaa varten, on aina sovittava etukäteen Noviarian kanssa.

Noviarialla on oikeus estää teknisin keinoin Sopimuksen vastainen toiminta. Asiakkaan tulee lukea Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Noviarian toimittamat tiedotteet sekä toimia niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista Noviarian verkkosivuilla tai toimittaa Asiakkaalle muulla tavalla, kuten sähköpostitse.

11. Asiakastiedot

Asiakkaan tulee toimittaa Noviarialle Palvelun tilauksen yhteydessä oikeat asiakas- ja käyttäjätiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, on Noviarialla oikeus olla toimittamatta Palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tietojen muutoksesta.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Noviarialle kaikista mahdollisista yritysjärjestelyistä, mukaan lukien fuusioista, osake- ja liiketoimintakaupoista, viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa toteutuneesta järjestelystä, mikäli järjestelyn kohteeseen on toimitettu Noviarian tuottama Palvelu.

Noviaria saa käyttää asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta Palveluun liittyvään tiedottamiseen.

12. Palvelun keskeytys ja muutokset

Palvelun säännöllinen huoltoikkuna on parillisten viikkojen tiistaina, alkaen illalla klo 23.00 ja päättyen viimeistään seuraavana aamuna klo 7.00. Palvelu voi olla poissa käytöstä tai siinä voi esiintyä katkoksia huoltoikkunan aikana.

Pilvipalvelussa voi olla tilapäisiä palvelukatkoksia, jotka voivat johtua Pilvipalvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehtävistä toimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Noviaria ilmoittaa Asiakkaalle katkoksista, jos se on kohtuudella mahdollista.

Noviarialla on oikeus keskeyttää Palveluiden tuottaminen yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden taikka Palveluihin kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos Noviaria keskeyttää Palveluiden tuottamisen tässä kohdassa mainitusta syystä, Noviaria ilmoittaa keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Noviarialla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan pääsy Palveluihin, jos Noviaria perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan tai käyttävän Palveluita tavalla, joka vaarantaa Palveluiden tuottamisen Noviarian muille asiakkaille tai käyttäjille tai Asiakas rikkoo Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuksien ehtoja. Noviarian on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava Asiakkaalle pääsyn estämisen syistä.

Noviarialla on oikeus tehdä Palveluihin muutos, joka: (A) kohdistuu Palveluiden tuotantoympäristöön eikä vaikuta huonontavasti Palveluiden sisältöön, (B) on tarpeen Palveluihin kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi, (C) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä, tai (D) johtuu siitä, että Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuksien toimittaja muuttaa ohjelmistotuotteitaan tai tietojärjestelmiään.

Jos Noviaria tekee Palveluihin tässä kohdassa tarkoitetun muutoksen, Noviaria ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Noviaria on saanut tiedon kyseisestä seikasta.

Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakas voi pyytää Noviariaa sulkemaan Palvelun. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Noviarialla on koska tahansa oikeus poistaa mikä tahansa Palvelu palveluvalikoimastaan, mikäli sen tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset, Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuden päättyminen kolmannen osapuolen ehtojen mukaisesti tai kohdassa 17 Ylivoimainen este mainittu syy.

13. Virheet ja Virheiden korjaus

Palvelussa katsotaan olevan virhe ("Virhe"), jos se olennaisesti poikkeaa Noviarian palvelukuvauksen tai palvelukuvauksen puuttuessa Noviarian verkkosivun määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa Palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Virheestä heti sen huomattuaan, viimeistään kuitenkin sähköisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun Asiakas huomasi tai hänen olisi kohtuudella pitänyt huomata Virhe. Palvelun mahdolliset Virheet korjataan niin pian kuin mahdollista.

Noviarialla ei ole velvoitetta korjata Virhettä, joka on aiheutunut (a) virheellisestä tai sopimuksenvastaisesta käytöstä, (b) muun kuin Noviarian tuotteesta tai kolmannen osapuolen toimista, (c) Asiakkaan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta tai (d) huolimattomuudesta Palvelun tai Palvelun käyttöön liittyvien laitteiden käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai Palvelun ja Sopimuksen piiriin kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä, yhteyksistä tai muista Palveluiden käyttämisen edellytyksistä. Noviaria ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä, taikka kolmansien osapuolien ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Noviaria voi Asiakkaan pyynnöstä ja eri maksusta selvittää mahdollisuuksiensa mukaan Virheitä Kolmannen Osapuolen järjestelmissä. Koska Noviarian pääsy Kolmannen Osapuolen järjestelmiin on usein hyvin rajattu, ei Noviaria anna minkäänlaisia takuita selvitystyön tuloksista.

Sovitun palveluajan ulkopuolisista tai Sopimukseen kuulumattomista korjaustöistä sovitaan erikseen ja niistä veloitetaan Noviarian kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

14. Asiakkaan käyttäjätunnukset ja salasanat

Noviarialla on oikeus valita käyttäjälle sopiva käyttäjätunnus Palveluun. Palvelun salasanat tuotetaan satunnaisesti. Noviarialla on oikeus muuttaa Palvelun käyttäjätunnuksia ja salasanoja tarpeen vaatiessa ilmoittaen tästä Asiakkaalle.

Palvelun salasanan tai käyttäjätunnuksen vaihtamisesta tai palauttamisesta Asiakkaan pyynnöstä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa, salasanansa, turva-avaimensa ja näihin rinnastettavissa olevat tietoturvalaitteet huolellisesti ja eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Palveluiden käytöstä sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskuluista ja muista vahingoista.

Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Noviarialle salasanan, käyttäjätunnuksen, turva-avaimen tai näihin rinnastettavissa olevan tietoturvalaitteen joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään väärinkäytöstä.

Noviaria ei ole velvollinen tallentamaan tai palauttamaan Kolmannen Osapuolen järjestelmien käyttäjätunnuksia, salasanoja, turva- tai salausavaimia tai näihin rinnastettavissa olevia tunnisteita Asiakkaan puolesta, ellei Asiakas ole eri maksusta tilannut salasanojen tallennuspalvelua Noviarialta.

15. Palvelun laskutus ja hinnoittelu

Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa, ellei toisin ole sähköisesti sovittu.

Ellei jollekin tuotteelle tai palvelulle ole sovittu Sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan kyseisen tuotteen tai palvelun osalta tilaushetkellä voimassa olevaa Noviarian hinnaston mukaista hintaa.

Noviarialla on oikeus veloittaa erikseen Asiakkaan sähköisesti tilaama Palveluun kuulumaton työ henkilötyöhinnaston veloitusperiaatteiden mukaisesti.
Noviaria toimittaa laskut sähköisesti Adobe PDF-muodossa asiakkaan ilmoittamaan yhteen tai useampaan sähköpostiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti asiakkaan verkkopankkiin e-laskuna (vain Suomessa). Paperilaskuja toimitetaan ainoastaan erikseen kirjallisesti sovittuna ja niistä peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen laskutuslisä.
Ellei sähköisesti toisin sovita, Noviarian laskun maksu tulee tapahtua neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. Noviarialla on oikeus katkaista Asiakkaan Palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Noviarian huomautettua asiasta sähköisesti. Noviaria perii maksumuistutuksen lähettämisestä Kuluttaja-asiakkailta viisi (5) euroa ja muilta kuin Kuluttaja-asiakkailta yhdeksän (9) euroa jokaista lähetettyä maksumuistutusta kohden.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero ja muut mahdolliset verot, tullit ja muut niiden kaltaiset maksut.

Noviaria pidättää oikeuden periä viivästyskorkoa, ellei maksua suoriteta eräpäivään mennessä. Vuotuista korkoa peritään 16 % yritysasiakkailta ja kuluttaja-asiakkailta kulloinkin voimassaolevan korkolainsäädännön mukainen enimmäismäärä. Noviarialla on lisäksi oikeus periä perintäkustannukset ja kulloisenkin hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun Palvelun uudelleenavausmaksu.

Asiakkaan on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautukset kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.

Noviarialla on oikeus muuttaa Palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus sähköisesti irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista. Noviarialla on oikeus muuttaa Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuksien hintoja niiden lisenssinantajien hinnanmuutosten mukaisesti. Noviarialla on oikeus tarkistaa Palvelun hintoja välittömästi, mikäli Noviarialle aiheutuu kustannuksia johtuen lakien, säädösten tai viranomaisvaatimuksien muutoksista.

16. Vahingonkorvaus ja vastuurajoitukset

Noviaria ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä tai kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden täyttymättä jäämistä.

Noviaria ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneesta vahingosta tai kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. (3) Noviarian vahingonkorvausvelvollisuus Sopimuksesta johtuvista tai siihen liittyvistä vahingoista Sopimuskauden aikana on kaikissa tilanteissa yhteensä enintään Palvelun yhden (1) kuukauden palvelumaksuja vastaava summa (mukaan lukien hinnan alennukset ja palautukset kuten mahdolliset palvelutasosanktiot).

Nämä vastuunrajoitukset eivät sovellu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.

Vaatimukset Noviariaa kohtaan on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vahinkotapahtumasta.

17. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Noviarian sähköistä suostumusta.

Noviarialla on oikeus siirtää Sopimus ja/tai Palvelut kolmannelle osapuolelle.

18. Muutokset sopimusehtoihin ja palvelukuvauksiin

Noviarialla on oikeus muuttaa Sopimuksen ehtoja ja Sopimuksen perustana olevia palvelukuvauksia. Tilanteessa jossa muutos olennaisesti lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää Asiakkaan oikeuksia ja jos muutos ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä on Asiakkaalla muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä oikeus sähköisesti irtisanoa Palvelu, ja irtisanominen tulee voimaan siinä tapauksessa, että Noviaria Asiakkaan irtisanomisilmoituksen saatuaan vahvistaa sopimusmuutosten tulevan voimaan. Mikäli muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen määräyksestä, voi muutos tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, tällöin Asiakkaalle ei muodostu oikeutta irtisanoa Palvelu muutoin kuin näissä Yleisissä Sopimusehdoissa on kuvattu.

Noviaria tiedottaa verkkosivuillaan tai suoraan asiakkaalle Palvelun ja siihen liittyvien palvelujen teknisestä kehityksestä ja tarjoaa uusia ratkaisuja asiakkaan käyttöön. Lisäpalveluiden käyttöönotto voi edellyttää erillistä sopimusta.

19. Sopimuksen purkaminen

Noviarialla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain jos Asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa maksun erääntymistä koskevasta sähköisestä huomautuksesta.

Noviarialla on oikeus purkaa Sopimus välittömästi sähköisellä ilmoituksella, mikäli
a. Asiakas rikkoo sopimusehtoja,
b. Asiakkaan tiedot eivät ole oikeat tai Asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella, tai
c. Palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset, Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuden päättyminen tai kohdassa 19 Ylivoimainen este mainittu syy). Tällöin Asiakkaalle hyvitetään käyttämättä jääneen ajan palvelumaksut vähennettynä Noviarialle mahdollisesti aiheutuneilla kustannuksilla.

Noviarian olennaisesti rikottua Sopimusta, tulee Asiakkaan huomauttaa siitä sähköisesti ja vaatia sopimusrikkomuksen korjaamista. Jos sopimusrikkomusta ei ole korjattu tai korjaavista toimenpiteistä ole sovittu neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa huomautuksen esittämisestä, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään kuudenkymmenen (60) vuorokauden irtisanomisajalla.

Noviaria on oikeutettu purkamaan Sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on haettu konkurssiin tai selvitystilaan, määrätty velkasaneeraukseen, lopettaa maksujen suorittamisen tai katsotaan muutoin maksukyvyttömäksi.

Mikäli Noviarialla on oikeus purkaa Sopimus, on Noviarialla oikeus vaihtoehtoisesti sulkea Palvelu. Mikäli Noviaria sulkee Palvelun, on sillä oikeus myöhemmin myös saman tapahtuman perusteella myös purkaa Sopimus.

20. Ylivoimainen este

Noviaria ei vastaa viivästyksestä, Virheestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, joita sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei kohtuudella voi välttää tai voittaa.

Ylivoimaisena esteenä pidetään esim. sotaa, kapinaa, poikkeustilaa, tulipaloa, maanjäristystä, ukonilmaa, myrskyä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, ydinonnettomuutta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, viranomaismääräystä, vesivahinkoa, energian tai muun olennaisen tuotannontekijän saatavuuden keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä tai häiriöitä Internet- tai muussa vastaavassa verkossa. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Noviaria on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
Noviarian alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapautumisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä hankkia muualta.

21. Muut ehdot

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki Sopimukseen, Palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot, myös Sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät tai muut Palvelun käyttöön liittyvät tahot noudattavat näitä ehtoja.

Noviarialla on oikeus teettää tehtäviään alihankkijoilla.

Painetuissa tai sähköisissä markkinointimateriaaleissa, esitteissä tai muissa materiaaleissa esitetyt tiedot tulevat osaksi Sopimusta vain erikseen niistä sähköisesti sovittaessa.

Mikäli jokin näiden Yleisten Sopimusehtojen ehto katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta minkään muun ehdon pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Mikäli näiden sopimusehtojen ja palvelukuvausten välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti palvelukuvauksessa sanottua.

Näillä sopimusehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaan kuluttajansuoja- tai muusta pakollisesta lainsäädännöstä aiheutuvia oikeuksia ja velvoitteita.

22. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännöt.

Mikäli Asiakas on kuluttaja, ratkaistaan Sopimuksesta aiheutuvat riidat Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

Mikäli Asiakas ei ole kuluttaja, ratkaistaan Sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies. Osapuolet sitoutuvat pitämään välimiesmenettelyyn liittyvät tiedot sekä materiaalin luottamuksellisina, mukaan lukien kyseisen menettelyn olemassaolo, kirjalliset ja suulliset todisteet, lausunnot ja muu materiaali sekä välitystuomio, pois lukien välitystuomion mahdollinen täytäntöönpano siltä osin kuin se on tarpeen. Edellä mainitusta poiketen Noviarialla on oikeus periä erääntyneitä maksuja ja hakea turvaamistointa missä tahansa yleisessä tuomioistuimessa.